WMO Adviesraad Sudwest Frylan

Voor alle inwoners

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Súdwest-Fryslãn gevraagd en ongevraagd.

'Beleid is mooi, maar in de praktijk moet het werken'

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. "Of het nu gaat om de inrichting van het stationsplein in Sneek, de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis en de vraag hoe we mantelzorgers kunnen ontlasten, het zijn allemaal thema's waar wij als adviesraad mee bezig zijn en advies over geven", vertelt Hero Veger, voorzitter van de adviesraad.

 

De adviesraad bezoekt bijeenkomsten van de gemeente en andere organisaties om te horen wat er allemaal speelt. "We willen graag weten hoe het beleid in de praktijk door de inwoners wordt ervaren. Je kunt heel mooi beleid afspreken, maar belangrijk is natuurlijk of het ook werkt. Als dat niet zo is, ligt er voor ons de taak om het college te adviseren."

 

Om het onderbouwen van onze adviezen te versterken vindt de adviesraad het belangrijk om van inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit het Sociaal Domein te horen hoe zij die ondersteuning ervaren. We vragen inwoners hun ervaring te delen en wijzen hierbij naar het onderstaande formulier.

Contactformulier

Wilt u contact, een algemeen bestuursvergadering bijwonen, reageren op een vacature, iets vragen of iets met ons delen over uw ervaringen?


Aanhef:

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein is in 2022 ontstaand door het samenvoegen van de Adviesraad Wmo&Jeugd en de Adviesraad Toegankelijkheid. Het Sociaal Domein betreft onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo), Jeugdwet en Inclusief beleid, specifiek Toegankelijkheid. 

 

Het bestaansrecht van de adviesraad is verankerd in de Wetten rond het Sociaal Domein, die elke gemeente verplicht een adviesraad in te stellen en te faciliteren.

 

Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Adviesraad geeft advies namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers.

 

De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen werkt de Adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties.

 

De Adviesraad heeft regelmatig Bestuurlijk Overleg met het college van burgemeester en wethouders over bestaande en nieuwe aandachtspunten in het Sociaal Domein.

De Adviesraad neemt deel aan het Netwerk Inclusie.

 

Verordening en huishoudelijk reglement

De Adviesraad Sociaal Domein werkt onder een gemeentelijke verordening en een huishoudelijk reglement.

Bestuur en werkgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein kent een algemeen en een dagelijks bestuur (DB).
Daarnaast zijn werkgroepen actief: Jeugd, Mantelzorg, Toegankelijkheid en Wonen & zorg.

 

Samenstelling Algemeen Bestuur

Hero Veger Voorzitter en lid DB
Joop Bosma Vicevoorzitter en lid DB
Annette Lieth Secreraris en lid DB
Rein Brouwer Voorzitter werkgroep Toegankelijkheid
Arjen Kuiper Voorzitter werkgroep Mantelzorg
Nita de Jong Voorzitter werkgroep Jeugd
Minne Boersma Voorzitter werkgroep Wonen & zorg

Vergaderdata Algemeen bestuur

2024

15 januari

19 februari

18 maart

15 april

27 mei

17 juni

16 september

21 oktober

18 november

16 december

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Stuur een e-mail naar info@adviesraadsociaaldomeinswf.nl als je een vergadering wilt bijwonen. Je ontvangt dan tijdig nadere informatie over plaats, tijd en de vergaderagenda.

Het overleg met de wethouder is vastgelegd op 12 februari, 24 juni en 11 november.

Vacatures

 


Heb je affiniteit met het sociale domein?

Wij zoeken actieve leden voor de werkgroepen mantelzorg en wonen & zorg. Daarnaast zijn wij op zoek naar een voorzitter voor de werkgroep mantelzorg en een secretaris voor het dagelijks bestuur.

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders over de beleidsvorming en -uitvoering. Namens alle inwoners, maar met speciale aandacht voor kwetsbare burgers.

De Adviesraad werkt met de werkgroepen Mantelzorg, Jeugd, Wonen & Zorg en Toegankelijkheid. Deze werkgroepen bereiden adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties. Elke werkgroep heeft een voorzitter die lid is van het Algemeen Bestuur.

 

Voor de invulling van de vacatures zijn we op zoek naar inwoners van Súdwest-Fryslân met een passie voor het sociaal domein. Om kennis te maken met hoe wij werken, is het altijd mogelijk een keer langs te komen bij een vergadering. Stuur ons daarvoor een e-mail.

 

Profiel leden werkgroepen

In het Algemeen Bestuur rapporteert de werkgroepvoorzitter over de voortgang van de werkzaamheden zoals in het jaarplan beschreven en bespreekt inhoud en vorm van voorgenomen adviezen.

 

Taken van leden van de werkgroep:

o Woont de vergaderingen van de werkgroep bij;
o Volgt de ontwikkelingen rond het thema waar de werkgroep zich op richt;

o Woont bijeenkomsten bij die de kennis rond het thema vergroten;

o Speelt een actieve rol bij de totstandkoming van adviezen;

o Zet het eigen netwerk in om informatie te verkrijgen en te toetsen.

 

Kwaliteiten van de leden van de werkgroep:

o Heeft affiniteit met het thema van de werkgroep;
o Heeft een brede maatschappelijke interesse;

o Is bereid om energie te steken in kennisvergroting;

o Is een teamspeler;

o Is in staat om overtuiging om te zetten in praktische adviezen;
o Is in staat om persoonlijke ervaringen te plaatsen in een bredere context.

 

De werkzaamheden van de leden bedragen gemiddeld vier uur per week. Voor de voorzitter is dit iets meer.

Voor de werkzaamheden geldt een vergadervergoeding en een onkostenregeling.

 

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in het profiel past? Stuur ons dan een korte cv en je motivatie via: info@adviesraadsociaaldomeinswf.nl

 

Heb je interesse in de functie van secretaris? Laat het weten. Wij lichten de functie graag mondeling toe.

Mantelzorg

VISIE OP MANTELZORG

 

"We moeten steeds meer voor elkaar gaan zorgen". 

Dat is een veelgehoorde uitspraak. Als redenen worden genoemd:

 • er komen steeds meer ouderen (zij worden steeds ouder);
 • het aantal mantelzorgers neemt af (per gezin zijn er minder kinderen);
 • de beschikbaarheid van professioneel thuiszorgpersoneel neemt af (tekort aan arbeidskrachten);
 • de zorg wordt steeds duurder;
 • er komen geen plekken meer bij in de (te dure) verpleeghuizen.

Daarom wordt de noodzaak voor een andere aanpak steeds groter.

 

Mantelzorgers in Nederland verrichten meer dan 75% van de zorg die thuis nodig is voor een chronische zieke en/of gehandicapte dierbaren. Zij kennen hun dierbaren beter dan wie ook. Feitelijk vormen mantelzorgers de basis voor de zorg thuis.

Mantelzorgers zijn echter 'gewone' mensen die een baan hebben, een opleiding volgen, op school zitten, hobby's hebben die ze willen behouden, zij willen ook uitgaan en op vakantie kunnen. Het mantelzorgen komt daar 'gewoon' bij.

Iedereen kan dus ook mantelzorger zijn of worden.

 

Nu gebeurd het echter nogal eens dat bij het indiceren (vaststellen) en organiseren van de zorg thuis, dat de mantelzorger de zorg moet opvangen/aanvullen van wat de professionele thuiszorg niet kan/wil leveren. In de "coronajaren' werd overduidelijk wat er feitelijk al heel lang plaatsvond, maar niet zichtbaar was.

 

Wij zijn van mening dat het ANDERSOM zou moeten zijn. De professionele thuiszorg zou aanvullend moeten zijn op wat de mantelzorger niet kan/wil opbrengen.

Mantelzorgers zouden de spil in de zorg thuis moeten zijn. Hoe kan de professionele thuiszorg aanvullend en ondersteunend zijn aan de mantelzorg.

 

Een belangrijke stap, die de gemeente moet en kan zetten, is te beginnen met de versterking van de positie van de mantelzorgers. Zij moeten een centrale rol krijgen in het aanvragen, indiceren en organiseren van de benodigde zorg thuis. Daarbij moet nadrukkelijk de ondersteuning van de mantelzorg aan bod komen. De mantelzorgondersteuning zal ook aanzienlijk verbeterd moeten worden, want mantelzorgers verzuipen vaak in bureaucratie, complexe wet- en regelgeving, gebrek aan herkenning en erkenning, onbegrip, eenzaamheid, gebrek aan tijd, vermoeidheid.

 

Essentieel voor de komende tijd is de actieve inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning voor mantelzorgers, het betrekken van mantelzorgers bij beleidsevaluatie en -beplaning, het toegankelijker maken van relevante informatie voor mantelzorgers, vereenvoudiging van wet- en regelgeving, grotere beschikbaarheid van respijtzorg (vervangende mantelzorg), mogelijkheden voor onkostenvergoedingen, het combineren van werk/school en mantelzorg.

 

De werkgroep Mantelzorg heeft hiervoor in haar advies voorstellen gedaan.

Toegankelijkheid

De werkgroep Toegankelijkheid brengt advies uit over de toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen.

 

Sinds 2012 richten wij ons op Toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een beperking. In 2016 is het VN-verdrag handicap van kracht; waardoor we de wind mee hebben.

Filmpje VN-verdrag

 

Voor deadvisering gebruikt de werkgroep de 

checklijst Toegankelijkheid Openbare gebouwen en ruimten.

Deze checklijst kun je downloaden en invullen.

 

Het Kom-Hoor-Zie document  is een uittreksel van het Handboek voor toegankelijkheid, waarop de checklijst is gebaseerd. Dit document kan ook door ondernemers, uitbaters en beheerders gebruikt worden om de toegankelijkheid te verbeteren.

 

 

Activiteiten in de afgelopen periode:

 • Alle 75 stembureau's zien gecheckt op toegankelijkheid;
 • herinrichting van het stationsplein in Sneek en busstation in Bolsward;
 • organiseren van de week van toegankelijkheid (1ste week oktober) in Bolsward (2018), Makkum (2019), 3 pagina's over de Adviesraad en verhalen van ervaringsdekundigen (2020) en in Sneek-Oosterdijk (2021);
 • 2 x actieve deelname aan de organisatie van de Onbeperkte 11-stedentocht;
 • uitreiking awards aan besturen van openbare gebouwen die toegankelijk zijn gemaakt voor mensen met een beperking.

Wensen:

 • Het schouwen en checken van openbare gebouwen op toegankelijkheid moet op den duur automatische opgepakt worden door de ambtenaren;
 • Er moet meer aandacht komen voor mensen met een beperking; iedereen moet mee kunnen doen.

Belangrijke documenten:

 • Waaier toegankelijkheid horecaondernemers: Toegankelijkheid op de kaart is bedoeld als hulpmiddel voor horecaondernemers om gastvrij te kunnen zijn voor mensen met een beperking. Het is een verzameling van handvatten, tips, trucs en handige links. Dit betekent niet dat het een perfecte of complete verzameling is. Bedenk je dat er veel verschillende soorten lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen zijn en dat iedereen anders is. De belangrijkste tip is daarom: benader een ieder als individu en vraag gerust wat iemand nodig heeft.
 • Routekaart voor toegankelijke festivals: Een goed toegankelijk festival levert winst op voor iedereen. Bezoekersaantallen stijgen, de waardering voor het festival neemt toe en het levert positieve mond tot mond reclame op. Festivalbezoekers met een beperking voelen zich welkom. Voor inzicht bij het organiseren van faciliteiten rondom toegankelijkheid bij festivals is deze routekaart opgesteld door de Coalitie voor Inclusie.
 • Folder Toegankelijkheid Evenementen: In de gemeente Etten Leur is deze folder ontwikkeld. Er staan veel handige tips in om ook de evenementen in Sneek beter toegankelijk te maken voor iedereen.

Wonen en zorg

Landelijke trend is dat de drempel voor opname in een verzorgingshuis steeds hoger wordt. Vanuit de overheid wordt sterk ingezet op "langer thuis" wonen. De gemeente SWF heeft in 2022 het Omgevingsprogramma Wonen & Zorg geformuleerd. Hierin worden inschattingen gemaakt van de toekomstige ontwikkeling van de vraag naar zorg en de daaraan gekoppelde adequate huisvesting. In analyse is aandacht besteed aan zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten.

 

De Adviesraad Sociaal Domein is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Omgevingsanalyse Wonen & Zorg. De volgende fase is de uitvoering van het programma, volgens verschillende actielijnen. Ook bij deze uitvoering zal de Adviesraad Sociaal Domein een vaste gesprekspartner zijn.

 

Omgevingsprogramma Wonen & Zorg

Jeugd

De regie voor Jeugdbeleid is ondergebracht bij de Provincie. Dit maakt het voor de werkgroep lastig om inzicht te krijgen in deze problematiek en om invloed uit te oefenen op het beleid. In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân willen we goede kwaliteit en ondersteuning voor onze jeugd realiseren.

 

Aan de hand van gekozen thema's gaat de werkgroep de dagelijkse praktijk na en verzamelt hierover allerlei signalen.

Belangrijk is ook het actief volgen van cijfers, kwaliteitsgegevens, resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken en verbeterplannen.

 

Graag ontvangen wij ook via het contactformulier signalen van inwoners en maatschappelijke organisaties, want die zijn van belang voor een goede advisering.

 

Ben je geïnteresseerd om mee te praten en te doen met de werkgroep Jeugd? Reageer dan op onze vacature!

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die een relatie hebben met het Sociaal Domein in onze gemeente. Onderstaand enkele adviezen die zijn uitgebracht.

 

Mantelzorg

2024 Advies naar aanleiding van rapport MantelzorgNLPro

2024 Ongevraagd advies respijtzorg

2022 Advies aan college partijen over mantelzorg

2019 Advies digitalisering aanvraag mantelzorg

 

Wonen & Zorg

2024 Ongevraagd advies over maximale ritlengte Wmo-vervoer SWF

2023 Advies en aanzien van de Fryske oanpal beschermd wonen vanaf 2022

 

Intrekking taxipas bij niet gebruik

2022 Advies inzake intrekking taxipas bij niet gebruik

 

Wmo verordening maatschappelijke ondersteuning

2022 Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning van de Wmo Adviesraad


Gezondheidsbeleid

Reactie op de conceptbeleidsnota gezondheidsbeleid 2022 2026

 

De voor elkaar pas van Arriva

2021 Advies over de voor elkaar pas van Arriva

 

Resultaatsturing en herindicatie

2021 Advies inzake resultatsturing en herindicatie

 

Cliëntervaringsonderzoek 2019

2019 Advies inzaken clientervaringsonderzoek

 

Advies aanbesteding Wmo 2021

2021 Advies aanbesteding Wmo

 

Uitvoering preventieakkoord

2020 Reactie Wmo adviesraad op uitvoeringsplan preventieakkoord

 

Inkoop sociaal domein

2020 Wmo Advies inkoop strategie

 

Evaluatie Sociaal Domein

2019 Brief over evaliatie sociaal domein

 

Advies resultaatsturing

2019 Advies resultaatsturing

 

Jeugdzorg

2017 Advies bestrijding armoede onder kinderen

2019 Advies uitvoering scholieren korting SWF

2020 Reactie college van B&W(1) (2)

2020 Brief passend onderwijs regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

2023 Advies concept-verordening Jeugdhulp

(Jaar)verslagen

De Adviesraad Sociaal Domein publiceert elk jaar een jaarverslag, waarin de belangrijkste adviezen en besproken onderwerpen worden belicht.

Vóór 2022 publiceerden de Wmo Adviesraad en de Adviesraad Toegankelijkheid gescheiden jaarverslagen.

2021 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2021 jaarverslag adviesraad Toegankelijkheid SWF

2020 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2019 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2018 Jaarverslag WMO Adviesraad

2017 Jaarverslag WMO Adviesraad

Nuttige informatie

WEBSITE INHOUD
Cliëntenraad WWB Belangenbehartiging ten aanzien van werk en inkomen
Gemeente Súdwest-Fryslân Toegang tot het Gebiedsteam of bel 140515
   
Stichting Sociaal Collectief Brede welzijnsorganisatie in Súdwest-Fryslân
MantelzorgNL Landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers
Stipepunt.nl Wegwijzer Mantelzorg
Onbeperktinswf.nl Informatie over toegankelijkheid van openbare gebouwen en terreinen/inclusie in SWF
Seniorweb Zuidwest Friesland Als het gaat om digitale vaardigheden
UGS Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslãn
Valys Vervoer per taxi
PGB Per Saldo : belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
Koepel Adviesraden SD Vereniging van lokale advies- en cliëntenraden in het sociaal domein
Zorgwijzer Info over Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorgbelang Fryslãn Seker en Sûn: samen voor de beste zorg in 2030