WMO Adviesraad Sudwest Frylan

Vacatures

 

zoekt:

- een voorzitter voor het Algemeen Bestuur;

- actieve leden voor de werkgroepen Jeugd, Inclusie en Wonen&Zorg.

 

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de beleidsvorming en -uitvoering. Namens alle inwoners, maar met speciale aandacht voor kwetsbare burgers.

Om de kennis van de verschillenende onderwerpen te borgen, werkt de Adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties.

Momenteel kennen we de volgende werkgroepen: Mantelzorg, Jeugd, Inclusie, Wonen&Zorg, Toegankelijkheid en Communicatie. Elke werkgroep heeft een voorzitter, die lid is van het Algemeen Bestuur.

 

Op dit moment zijn er verschillende vacatures. Voor de vervulling ervan zoeken we inwoners van Súdwest-Fryslân met een sterke passie voor het sociaal domein.

 

Profiel voorzitter

- Bestuurlijke ervaring

- Affiniteit met het sociaal domein

- Communicatief sterk

- Aanjager, motivator en verbinder

- Voorzitter van het Dagelijks Bestuur

- "Teamspeler"

 

Profiel leden werkgroepen

- Affiniteit met specifieke thema's

- Ervaringsdeskundigheid met oog voor het grote geheel

- Enthousiast, nieuwsgierig, bereid tot kennisverdieping

 

De werkzaamheden van de leden bedragen ongeveer vier uur gemiddeld per week. Voor de voorzitter is dit iets meer.

Voor de werkzaamheden geldt een vergadervergoeding en een onkostenregeling.

Wil je meer weten over de Adviesraad dan kun je uitgebreide informatie vinden op de website: adviesraadsociaaldomeinswf.nl. Ook is het mogelijk een vergadering van de Adviesraad bij te wonen. De vergaderdata staan op pagina bestuur en werkgroepen.

 

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in één van de profielen past, stuur dan een korte c.v. en motivatie van onze secretaris Henny Stroes: info@adviesraadsociaaldomeinswf.nl

 

De uiterste inzenddatum is 15 maart 2023. De selectie gesprekken zullen in maart/april plaatsvinden.

Voor meer informatie kun je bellen met Loek Hogenhout, voorzitter, tel.nr: 06-53 79 31 83

Voor alle inwoners

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Súdwest-Fryslãn gevraagd en ongevraagd.

'Ons uitgangspunt is altijd: de inwoner centraal'

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze raad kijkt met de blik van de inwoner naar gemeentebesluiten. "Wij stellen vragen in het belang van de inwoner. Het wil niet zeggen dat de ambtenaren dat niet doen, maar omdat wij meer op afstand staan, denken we vaak net even anders en dat is een waardevolle aanvulling", zegt Loek Hogenhout, voorzitter van de Adviesraad.

 

De Adviesraad behartigt de belangen van inwoners. "En dan met name de kwetsbare inwoners", vult Loek aan. "Voor deze groep mensen is hulp vragen een stuk lastiger. Als je geen netwerk om je heen hebt van familie, vrienden of buren, dan kun je vaak minder goed voor jezelf opkomen. Daarom vragen we bijvoorbeeld veel aandacht voor de OCO, de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning. Deze mensen kunnen juist de meer kwetsbare inwoner helpen met vragen en problemen. Alleen is dit nog niet voldoende bekend. Daarvan zeggen we tegen de gemeente: maak hier werk van".

 

Om het onderbouwen van onze adviezen te versterken vindt de Adviesraad het belangrijk om van inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit het Sociaal Domein te horen hoe zij die ondersteuning ervaren. We vragen inwoners hun ervaring te delen en wijzen hierbij naar het onderstaande formulier. "Juist die verhalen/ervaringen zijn heel waardevol om te zorgen dat beleid wordt afgestemd op de behoefte van de inwoner. Daar kunnen wij als Adviesraad iets aan bijdragen", besluit Loek.

Contact / deel je ervaringen

 

Contact of wil je met ons iets delen over je ervaringen?

 


Aanhef:

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?

Nieuwe naam

De Adviesraad Sociaal Domein is de nieuwe naam van de Adviesraad WMO&Jeugd en de Adviesraad Toegankelijkheid. Door samen te gaan kunnen adviezen beter onderbouwd en op elkaar afgestemd worden. Het Sociaal Domein betreft onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO), Jeugdwet en Inclusief beleid, specifiek Toegankelijkheid. 

De Cliëntenraad WWB blijft zelfstandig bestaan voor de onderwerpen werk en inkomen.

 

Het bestaansrecht van de adviesraad is verankerd in de Wetten rond het Sociaal Domein, die elke gemeente verplicht een adviesraad in te stellen en te faciliteren.

 

De afgelopen jaren hebben de adviesraad WMO&Jeugd en de Adviesraad Toegankelijkheid een constructieve relatie opgebouwd met het College, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. Onze adviezen worden door het College vaak overgenomen en wij worden nauw betrokken bij de toetsing van bestaand beleid en ontwikkeling van nieuw beleid.

 

Werkwijze

 

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Adviesraad geeft advies namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers.

 

De Adviesraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen werkt de Adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties.

 

De Adviesraad heeft regelmatig Bestuurlijk Overleg met het College van Burgemeester en Wethouders over bestaande en nieuwe aandachtspunten in het Sociaal Domein.

 

Verordening en huishoudelijk reglement

De Adviesraad Sociaal Domein werkt onder een gemeentelijke verordening en een huishoudelijk reglement..  Deze reglementen worden de komende tijd vastgesteld.

 

 

 

Bestuur en werkgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein kent een algemeen - en een dagelijks bestuur.
Daarnaast zijn werkgroepen actief: Jeugd, Mantelzorg, Toegankelijkheid, Wonen&zorg en Communicatie.

 

Samenstelling Algemeen Bestuur

NAAM FUNCTIE
Loek Hogenhout Voorzitter en lid DB
Henny Stroes Secretaris en lid DB
Rein Brouwer Voorzitter werkgroep Toegankelijkheid en lid DB
Arjen Kuiper Voorzitter werkgroep Mantelzorg
Winkie Zeldenrust Voorzitter werkgroep Jeugd
Minne van Oosten Voorzitter werkgroep Wonen&zorg
Wietse de Haan Voorzitter werkgroep Communicatie
Arnold Hagedorn Seniorenplatform, lid Adviesraad
   

 

Verslagen AB in 2022

21 februari

21 maart

25 april

23 mei

27 juni Presentatie werkgroepen

19 september

17 oktober

21 november

19 december

Toegankelijkheid en Inclusie

De Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân is per 1 juli 2022 onderdeel van de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad Toegankelijkheid brengt rechtstreeks advies uit aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân over de toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen.

 

Leden van de werkgroep:

Rein Brouwer (voorzitter), Peter Gardien, Sietze van der Berg, René Veenman, Dave Tearney, Tineke Bootsma en Henny Stroes.

 

Sinds 2012 richten wij ons op Toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een beperking. In 2016 is het VN-verdrag handicap van kracht; waardoor we de wind mee hebben. Inmiddels is een concept inclusie-agenda ons aangeboden voor advies. 

Filmpje VN-verdrag

 

Voor de advisering gebruikt de werkgroep de 

checklijst Toegankelijkheid Openbare gebouwen en ruimten.

Deze checklijst kunt u downloaden en invullen.

 

Het Kom-Hoor-Zie document  is een uittreksel van het Handboek voor toegankelijkheid, waarop de checklijst is gebaseerd. Dit document kan ook door ondernemers, uitbaters en beheerders gebruikt worden om de toegankelijkheid te verbeteren.

 

 

Activiteiten in de afgelopen periode:

 • Alle 75 stembureau's zien gecheckt op toegankelijkheid;
 • herinrichting van het stationsplein in Sneek en busstation in Bolsward;
 • organiseren van de week van toegankelijkheid (1ste week oktober) in Bolsward (2018), Makkum (2019), 3 pagina's over de Adviesraad en verhalen van ervaringsdekundigen (2020) en in Sneek-Oosterdijk (2021);
 • 2 x actieve deelname aan de organisatie van de Onbeperkte 11-stedentocht;
 • uitreiking awards aan besturen van openbare gebouwen die toegankelijk zijn gemaakt voor mensen met een beperking.

Wensen:

 • Het schouwen en checken van openbare gebouwen op toegankelijkheid moet op den duur automatische opgepakt worden door de ambtenaren;
 • Er moet meer aandacht komen voor mensen met een beperking (inclusie); iedereen moet mee kunnen doen.

Belangrijke documenten:

 • Waaier toegankelijkheid horecaondernemers: Toegankelijkheid op de kaart is bedoeld als hulpmiddel voor horecaondernemers om gastvrij te kunnen zijn voor mensen met een beperking. Het is een verzameling van handvatten, tips, trucs en handige links. Dit betekent niet dat het een perfecte of complete verzameling is. Bedenk je dat er veel verschillende soorten lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen zijn en dat iedereen anders is. De belangrijkste tip is daarom: benader een ieder als individu en vraag gerust wat iemand nodig heeft.
 • Routekaart voor toegankelijke festivals: Een goed toegankelijk festival levert winst op voor iedereen. Bezoekersaantallen stijgen, de waardering voor het festival neemt toe en het levert positieve mond tot mond reclame op. Festivalbezoekers met een beperking voelen zich welkom. Voor inzicht bij het organiseren van faciliteiten rondom toegankelijkheid bij festivals is deze routekaart opgesteld door de Coalitie voor Inclusie.
 • Folder Toegankelijkheid Evenementen: In de gemeente Etten Leur is deze folder ontwikkeld. Er staan veel handige tips in om ook de evenementen in Sneek beter toegankelijk te maken voor iedereen.

Mantelzorg

VISIE OP MANTELZORG

 

"We moeten steeds meer voor elkaar gaan zorgen". 

Dat is een veelgehoorde uitspraak. Als redenen worden genoemd:

 • er komen steeds meer ouderen (zij worden steeds ouder);
 • het aantal mantelzorgers neemt af (per gezin zijn er minder kinderen);
 • de beschikbaarheid van professioneel thuiszorgpersoneel neemt af (tekort aan arbeidskrachten);
 • de zorg wordt steeds duurder;
 • er komen geen plekken meer bij in de (te dure) verpleeghuizen.

Daarom wordt de noodzaak voor een andere aanpak steeds groter.

 

Mantelzorgers in Nederland verrichten meer dan 75% van de zorg die thuis nodig is voor een chronische zieke en/of gehandicapte dierbaren. Zij kennen hun dierbaren beter dan wie ook. Feitelijk vormen mantelzorgers de basis voor de zorg thuis.

Mantelzorgers zijn echter 'gewone' mensen die een baan hebben, een opleiding volgen, op school zitten, hobby's hebben die ze willen behouden, zij willen ook uitgaan en op vakantie kunnen. Het mantelzorgen komt daar 'gewoon' bij.

Iedereen kan dus ook mantelzorger zijn of worden.

 

Nu gebeurd het echter nogal eens dat bij het indiceren (vaststellen) en organiseren van de zorg thuis, dat de mantelzorger de zorg moet opvangen/aanvullen van wat de professionele thuiszorg niet kan/wil leveren. In de "coronajaren' werd overduidelijk wat er feitelijk al heel lang plaatsvond, maar niet zichtbaar was.

 

Wij zijn van mening dat het ANDERSOM zou moeten zijn. De professionele thuiszorg zou aanvullend moeten zijn op wat de mentelzorger niet kan/wil opbrengen.

Mantelzorgers zouden de spil in de zorg thuis moeten zijn. Hierdoor verschuift de aandacht van de zorgbehoevende naar de mantelzorger. Hoe kan de professionele thuiszorg aanvullend en ondersteunend zijn aan de mantelzorg.

 

Een belangrijke stap, die de gemeente moet en kan zetten, is te beginnen met de versterking van de positie van de mantelzorgers. Zij moeten een centrale rol krijgen in het aanvragen, indiceren en organiseren van de benodigde zorg thuis. Daarbij moet nadrukkelijk de ondersteuning van de mantelzorg aan bod komen. De mantelzorgondersteuning zal ook aanzienlijk verbeterd moeten worden, want mantelzorgers verzuipen vaak in bureaucratie, complexe wet- en regelgeving, gebrek aan herkenning en erkenning, onbegrip, eenzaamheid, gebrek aan tijd, vermoeidheid.

 

Essentieel voor de komende tijd is de actieve inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning voor mantelzorgers, het betrekken van mantelzorgers bij beleidsevaluatie en -beplaning, het toegankelijker maken van relevante informatie voor mantelzorgers, vereenvoudiging van wet- en regelgeving, grotere beschikbaarheid van respijtzorg (vervangende mantelzorg), mogelijkheden voor onkostenvergoedingen, het combineren van werk/school en mantelzorg.

 

De werkgroep Mantelzorg heeft hiervoor in haar advies voorstellen gedaan.

 

 

Wonen en zorg

Tekst wordt binnenkort toegevoegd door de werkgroep

Jeugd

Tekst wordt binnenkort toegevoegd door de werkgroep

Communicatie

Tekst wordt binnenkort toegevoegd door de werkgroep

Nieuws

Vrijstelling vermogen bij #kwijtschelding belasting

GEMEENTEN KUNNEN HANDELEN

 

 

Nieuwsbrief Adviesraad Sociaal Domein SWF

Regelmatig zal de Adviesraad Sociaal Domein een nieuwsbrief uitbrengen. Hierin staan actuele zaken, adviezen, onderwerpen die gevolgd worden en ontwikkelingen vanuit de werkgroepen.

 

---

 

 

 

Vergaderdata Algemeen bestuur

2022

19 december

 

2023

23 januari

20 februari

20 maart

24 april

22 mei

19 juni

18 sept.

23 okt.

20 november

18 december

 

Het overleg met de wethouder is vastgelegd op 13 februari, 26 juni en 13 november.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Als je een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar secretaris@adviesraadsociaaldomeinswf.nl

U ontvangt dan tijdig nadere informatie over plaats, tijd en de vergaderagenda.
 

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die een relatie hebben met het Sociaal Domein in onze gemeente. Onderstaand de adviezen die zijn uitgebracht.

 

Mantelzorg

Advies aan college partijen over mantelzorg

17-6-19 Advies digitalisering aanvraag mantelzorg

 

Intrekking taxipas bij niet gebruik

Advies inzake intrekking taxipas bij niet gebruik

 

WMO verordening maatschappelijke ondersteuning

advies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 van de WMO Adviesraad


Gezondheidsbeleid

Reactie op de conceptbeleidsnota gezondheidsbeleid 2022 2026

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Advies over de OCO

 

De voor elkaar pas van Arriva

Advies over de voor elkaar pas van Arriva april 2021

 

Resultaatsturing en herindicatie

Advies inzake resultatsturing en herindicatie april 2021

 

Cliëntervaringsonderzoek 2019

Advies inzaken clientervaringsonderzoek 2019

 

Advies aanbesteding WMO 2021

Advies aanbesteding WMO 2021

 

Uitvoering preventieakkoord

reactie WMO adviesraad op uitvoeringsplan preventieakkoord 7 oktober 2020

 

Inkoop sociaal domein

WMO Advies inkoop strategie 10 juni 2020

 

Regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

juni 2020 Brief aan het college van B&W

mei 2020 Reactie college van B&W(1)   

(2)

maart 2020  Brief passend onderwijs regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

 

Evaluatie Sociaal Domein

25-10-2019 Brief over evaliatie sociaal domein

 

Advies uitvoering regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

14-10-2019 Advies uitvoering scholieren korting SWF

 

 

Brief over Ny Ilostins

8-5-19 Brief over Ny Ilostins

 

Advies resultaatsturing

29-10-19 Advies resultaatsturing

 

Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp
10-12-18 Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp van WMO platform

 

Signalen en Wensen Scholen, peuter- en kinder opvang
10-11-18 Rapport Signalen en wensen scholen, peuter- en kinderopvang

 

Reactie op afschaffing Himmelsjeck

27-10-2017 Reactie op afschaffing Himmelsjeck

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Súdwest Fryslân 2018
11-9-17 Reactie adviesraad


Onderwijskansen en leerlingenvervoer

juni 2017 Financiële belemmeringen voorgezet onderwijs binnen de gemeente SWF

 

Advies bestrijding armoede onder kinderen

21-6-2017 Advies bestrijding armoede onder kinderen

(Jaar)verslagen

De Adviesraad Sociaal Domein publiceert de notulen van haar bestuursvergaderingen. Zie bestuur en werkgroepen.

 

De Adviesraad Sociaal Domein publiceert elk jaar een jaarverslag, waarin de belangrijkste adviezen en besproken onderwerpen worden belicht.

 

 

In voorgaande jaren publiceerden de WMO Adviesraad en de Adviesraad Toegankelijkheid gescheiden jaarverslagen.

2021 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2021 jaarverslag adviesraad Toegankelijkheid SWF

2020 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2019 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2018 Jaarverslag WMO Adviesraad

2017 Jaarverslag WMO Adviesraad

Nuttige informatie

Organisaties met wie wij samenwerken en nuttige informatie:

 

WEBSITE INHOUD
Cliëntenraad WWB Belangenbehartiging ten aanzien van werk en inkomen
Gemeente Súdwest-Fryslân Toegang tot het Gebiedsteam of bel 140515
MEE Noord Onafhankelijke cliëntondersteuning bij vragen over onderwijs, jeugd, wonen, welzijn, werk, langdurige zorg (Wlz), Wmo, enz.
Stichting Sociaal Collectief Brede welzijnsorganisatie in Súdwest-Fryslân
MantelzorgNL Landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers
Stipepunt.nl Wegwijzer Mantelzorg
Onbeperktinswf.nl Informatie over toegankelijkheid van openbare gebouwen en terreinen/inclusie in SWF
Seniorweb Zuidwest Friesland Als het gaat om digitale vaardigheden
UGS Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslãn
Valys Vervoer per taxi
PGB Per Saldo : belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
Koepel Adviesraden SD Vereniging van lokale advies- en cliëntenraden in het sociaal domein
Zorgwijzer Info over Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorgbelang Fryslãn Seker en Sûn: samen voor de beste zorg in 2030